DEMOKRATISKT SAMHÄLLE ÄVEN FÖR BARN FÖRELÄSNINGAR & KOMPETENSUTBILDNINGAR BÖCKER & ARTIKLAR
ELISABETH KONTAKT
Elisabeth Arnér

Först när barn får göra sin röst hörd, då kan vi börja tala om ett demokratiskt samhälle. Det kräver respekt för barns röst och barns initiativ och det ställer krav på kunskap och djupgående diskussioner om begreppet demokrati bland förskolans och skolans pedagoger och lärare.

Kan barn förstå vad demokrati är? I Läroplan för förskolan (Lpfö 98) anges att i förskolan ska grunden läggas för att barn ska utveckla demokratisk kompetens och förstå innebörden av detta. Barns sociala utveckling förutsätter att de får utrymme och respekt för sina egna initiativ och handlingar. Därmed får barnen också möjlighet att ta ansvar för dessa. De intressen och behov som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ska ligga till grund för utformningen av miljön och den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Hur kan detta ske i förskolans praktiska vardag? Hur får barn inflytande på riktigt?

Att vi vuxna i allmänhet och lärare i synnerhet ska kunna förstå innebörden av att barn ska få göra sin röst hörd i alla sammanhang som berör dem (Konventionen om barns rättigheter) är en av de viktigaste uppgifterna vi har. Det är mycket lätt att anse och uttrycka att barnen är de viktigaste vi har. Det är dock i mötet med dem som vi ibland blir utmanade och kanske får svårt att hantera oss själva på ett klokt och moget sätt.

Utifrån samtal med ett stort antal sexåriga barn har jag bedrivit forskning och tillsammans med kollegan Britt Tellgren skrivit boken Barns syn på vuxna - att komma nära barns perspektiv. Här kommer barnen till tals med sina uppfattningar om livet tillsammans med oss vuxna.

Barnen visade sig ha överraskande insikter om livet ihop med oss vuxna i olika livssammanhang vilket vi analyserar och diskuterar i boken.

Utifrån samtalen med barnen startade jag sedan ett utvecklingsarbete i samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun under en tioårsperiod.

Det arbetet har dels resulterat i ett stort antal utbildningsdagar och föreläsningar runt om i landet och dels en licentiatavhandling med titeln Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna.

Alldeles nyutkommen är min andra bok som har titeln Barns inflytande i förskolan - en fråga om demokrati utgiven av Studentlitteratur.

skapad av WOF factory WOF factory, fotograf Elisabeth Ohlson Wallin, 2014 © Elisabeth Arnér